Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 21/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)

                                                                       О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 21/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – 225, XXVI – 224 и XXIV - 222 кв. 85 по регулационния план на гр.Сапарева баня с цел установяване на устройствена зона – Ц1 „смесена многофункционална устр. зона“ с Възложител: Янко Кирилов Янков.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.