НовиниПринтирай

УВЕДОМЛЕНИЕ !!!

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс

за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план сметка за разходите по третиране битови отпадъци и поддържане чистота на територията на община Сапарева баня  и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2022 година

 

 

            На основание чл.66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведамявам за започване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистота на територията на община Сапарева баня за 2022 г.  и определяне на годишния размер на такса за битови отпадъци за 2022г.

            Основните съображения за издаването на акта са неразделна част от настоящото уведомление и са посочени в мотивите на докладната записка.

            В тази връзка и на основание чл.66, ал.1 АПК откривам производство за издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Сапарева баня за 2022 г.  и  определяне на годишния размер за такса битови отпадъци за 2022 г.