НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идент. 65365.603.569

                                             Обява

 

На основание: Решение №245  от Протокол №17/28.01.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-76/22.02.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:
«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.603.569 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 74 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина; предишен идентификатор: 65365.603.382; номер по предходен план: квартал 36, парцел I; при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.603.494; 65365.603.393; 65365.603.492; 65365.603.570»


1. Описание на имота «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.603.569 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 74 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина; предишен идентификатор: 65365.603.382; номер по предходен план: квартал 36, парцел I; при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.603.494; 65365.603.393; 65365.603.492; 65365.603.570»
 2. Начална тръжна цена -  43,00 лв. за кв.м. без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №245 от Протокол №17/28.01.2021г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.    3. Краен срок за приемане на предложенията -  22.03.2021г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.    4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -23.03.2021г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.    5. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF; Краен срок за внасяне на депозита -   22.03.2021г. -  17:00 часа.   
Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 29.03.2021г. - 17:00 часа.
6. Срок за закупуване на тръжни документи -   22.03.2021г.  - 17:00 часа.              

 7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.       8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 22.03.2021г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.     

 9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 30.03.2021г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.       

10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  29.03.2021г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.       

11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг-   29.03.2021г.  -  17.00 часа.                                          

12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 29.03.2021г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа. 


За контакти: Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378.