Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-09 / 08.04.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, представляващ парцел X-2749, кв. 108 по рег. план на гр. Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-05/ 26.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2749, кв. 108 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.5 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2749, кв. 108 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.5 по КК на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Владимир Михайлов Владимиров. 

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.