Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление до заинтересованите лица: Йорданка Кирилова Гелева, Ирена Стоилова Гелева,Тинка Йорданова Иванова, Йордан Николов Джоргов и Йорданка Костова Темелакиева

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Кирилова Гелева - гр.Сапарева баня, ул."Бригадирска" № 24; Ирена Стоилова Гелева - гр.Дупница, ул."Преслав" №3 и Красимир Стоилов Гелев - гр.Дупница, ул."Преслав" №3, Тинка Йорданова Иванова - гр.Сапарева баня, ул."Бачо Киро" № 10; Йордан Николов Джоргов - гр.Кюстендил, ул."Хаджи Йоаким" № 7, ет.1, ап.3 и Йорданка Костова Темелакиева - гр.София, р-н „Красна село", ж.к „Красно село", кв."Борово" № 10, вх.Е, че със Заповед № РД - 08 - 502 от 20.11.2018 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОНС гр.Станке Димитров в обхвата на улица с осеви точки 363 - 362 - 361 - 37 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Тракия"/, с идентификатор № 65365.602.1031 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ - 1372, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.879, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIХ - 1369, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.880, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII - 1370, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.881, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVII - 1375, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.882, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVI - 1376, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.886, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 1379, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.887, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV - 1380, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1080, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 1381, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.890, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХII - 1383, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.893, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IХ - 1384, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.894, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 1385, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.895, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - 1386, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.896, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.