Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-08-47/01.02.2019г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) –(ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.24.2, местност „Герено” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Владимир Стоилов Маргин, Мариянка Иванова Викторова и Димитър Йорданов Яньов, че със Заповед № РД-08-47/01.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.2, местност „Герено" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на Смесена обществено-обслужваща зона  - Соо, с цел изграждане на „Басейни за обществено ползване със сграда за обслужването им" с Възложител „ТОМО СТРОЙ" ЕООД, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.