Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-01 / 02.01.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, представляващ парцел XIII-951, кв. 42 по рег. план на гр. Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-01/ 02.01.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  УПИ, представляващ парцел XIII-951, кв. 42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.603.198 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел V-952, кв. 42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.189 и 65365.603.190 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел XII-954, кв. 42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.603.199 по КК на гр. Сапарева баня,  и УПИ, представляващ парцел XIV-950, кв.42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.196 и 65365.603.197 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-951, кв.42 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-952, кв.42 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.198 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-951, кв.42 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-954, кв. 42 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.198 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-951, кв.42 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV-950, кв. 42 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.198 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Георги Михайлов Паланков. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.