Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава  на Юлиян Иванов Иванов - Бобов дол, ул."Дружба" № 68 , вх.А, ет.1, ап.2 , че със Заповед № РД - 08 - 503 от 20.11.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № РД - 08 - 29 от 24.01.2008 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х - 875; VII - 873; VI - 874 и XI - 876, кв.37 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.264; 65365.603.262, 65365.603.261 и 65365.603.265, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х - 875 и VII - 873, кв.37 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.264 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня; между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х - 875 и VI - 874, кв.37 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.264 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня; между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х - 875 и XI - 876, кв.37 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.264 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Костадин Георгиев Маринков.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.