Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за инвестиционно намерение за обект: „Занaятчийски комплекс за изработване на накити“, предвиден за изграждане в УПИ, представляващ парцел IV-1377-за обществено обслужване, квартал 9 по рег. план на гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Занaятчийски комплекс за изработване на накити", предвиден за изграждане в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1377-за обществено обслужване, квартал 9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.885 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с Възложител Емил Иванов Челенков.

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 21.11.2018 година.

 

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.