Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 33/07.11.2018 година на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел I, кв.20 по рег. план

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 07.11.2018 година Заповед № РД - 00 - 33 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - - изменение на План за регулация (ПР), одобрен Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, и изменение на План за застрояване (ПЗ) одобрен с Решение № 6, взето по Протокол №16/19.12.2008 годна. на Общински съвет гр.Сапарева баня в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.20 по регулационния план на с.Паничище, третиращ както следва:

- Изменение на План за регулация (ПР) - третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.20 по регулационния план на с.Паничище на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер I, кв.20 по регулационния план на с.Паничище;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер II, кв.20 по регулационния план на с.Паничище;

 

- Изменение на План за застрояване (ПЗ) третиращ, както следва:

 - Запазване на установената с действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок;

  - Запазване на застрояването одобрено с действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ и частична промяна на конфигурацията и местоположението на петната за застрояване с цел осигуряване на необходимите отстояния от новопредвидените вътрешно регулационни линии, с  Възложител „РИЛА СПОРТ" АД.

 

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.