Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за инвест. намерение за промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ за строеж: „Къща за гости” в „Дом за настаняване на стари хора”, находящ се в УПИ, парцел III- 145 „За обществено обслужване”, кв.103 по рег. план на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ за строеж: „Къща за гости” в „Дом за настаняване на стари хора”, находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III- 145 „За обществено обслужване”, кв.103 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.890 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „Рилатур Хотелс” ЕООД .


Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 09.11.2018 година.