Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение №484/23.10.2018г. от Протокол №40/27.09.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ - поземлени имоти с идент. 026229, 026275, 02

                           О Б Я В Л Е Н И Е                               

   

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено на 23.10.2018 г. Решение №484, взето по Протокол №40/27.09.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  026229, 026275, 026155,  026154, 026153  и 026195  по  Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, Община Сапарева баня, третиращ изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - ниско  напрежение на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда" , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания,   от   съществуващ   трафопост ТП „Ресилово 2" с №23110415, СЕО № КН_0631, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026233 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня.

-водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди  на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда"  , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания , от тръба ПЕ Ф160 с налягане 0,2 атмосфери намираща се в СОЗ на резервоар за питейна вода , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026195 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня с Възложител Сергей Михайлович Влохонский.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.