Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-30/01.11.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХХ-109, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-30/01.11.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-109, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.953 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-109, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.953 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ - 109, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1097 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

-  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ - 109, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1096 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

и запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 

 с Възложители Росен Ангелов Тимчев и Калина Ангелова Тимчева.