Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-19/03.08.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел V-206, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-19/03.08.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-206,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.663 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-205, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.662 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLІІ-204, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.665 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел V-206,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-205, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.663 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел V-206,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLІІ-204, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.663 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 с Възложител Димитър Ангелов Йоцов.