Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-18/03.07.2018 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцели ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, кв.40 и улица с осови точки 42- 42а

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-18/03.07.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №2800/30.09.1989 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци и улица с осови точки 42- 42а по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня,  третиращ както следва:

       - закриване на улица с о.т.42- 42а между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел ІV и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.40 по плана на с.Овчарци;

       - откриване на улица с о.т.42б - 42в между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел ІV и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци;

       - изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел ІІ и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци по съществуващата на място имотна граница;

       - изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел V и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ, кв.40 по плана на с.Овчарци по съществуващата на място имотна граница;

       - изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел VІ и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци.

 с Възложител Община Сапарева баня.