Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД –00 –23/31.08.2018 година на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели IХ – 1384 и ХII - 1383, кв.9 по рег. план на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 31.08.2018 година Заповед № РД - 00 - 23 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IХ - 1384 и ХII - 1383, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.894 и 65365.602.893, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IХ - 1384 и ХII - 1383, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.894 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Калин Георгиев Гелев.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.