Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Облявление на Заповед №РД–00–20/20.08.2018 на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на ПИ с идент. № 65365.23.495, местност „При Джермана”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 20.08.2018 година Заповед № РД – 00 – 20 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № РД -08 -141 от 16.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.23.495, местност „При Джермана” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4 / 18.06.2018 година, точка IIІ.5, взето по Протокол № 4/ 18.06.2018 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За склад за хартия” в „За Печатница”, без промяна на установената предимно производствена зона – Пп.


 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.