Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за постановено на 24.04.2018г. Разрешение за строеж № 11 на Главния архитект на Община Сапарева баня за строеж „Подземен склад за строителни материали”, находящ се в поземлен имот с номер 001183, по картата на землището на с.Ресилово

 

                                                                                СЪОБЩЕНИЕ 


 Съгласно чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Община Сапарева баня съобщава за постановено на 24.04.2018 година Разрешение за строеж № 11, на Главния архитект на Община Сапарева баня и постановено на 11.04.2018 година Решение № ПЕ - 15 - ПР от 2018 година за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на РИОСВ - Перник, за строеж „Подземен склад за строителни материали", находящ се в поземлен имот с номер 001183, по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител „КАМИ - 93" ЕООД.

Съобщение за Разрешението за строеж е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 25.04.2018г. за период от 14 дни.

Решението се намира в Дирекция „БУДОСДЕМППОД". Достъпът до документацията по преписката е по реда на Закона за достъп до обществена информация.