Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-3/07.02.2018 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХV-118, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня


OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-3/07.02.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-118, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със заповед №161/09.04.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.457  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител „АДВАНС МЕДИКАЛ" ЕООД, гр.Дупница.