Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 1 на 10.01.2018 г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел V – 494, кв.74 по рег. план на гр.Сап.баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.01.2018 година Заповед № РД - 00 - 1 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменена със Заповед № 73 от 09.05.1996 година и Заповед № 87 от 13.08.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 494, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.119 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 494, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител  Мария Георгиева Чомакова

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.