Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-32/10.11.2017г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел VІІІ-1453, кв.34 с идент. 65365.603.478 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня


ОБЯВЛЕНИЕ


  Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-32/10.11.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1453, кв.34 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.478 по кадстралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1452, кв.34 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.479 по кадстралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1454, кв.34 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.476 по кадстралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1453, кв.34 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІХ - 1452, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.478 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1453, кв.34 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІ - 1454, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.478 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Елена Цанева Георгиева.