Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 397 от 12.09.2017 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с номер 023005, местност “Прогоно”, с.Овчарци

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Спасова Николова - гр."Перник" ж.к „Тева" № 46, вх.А, ет.6, ап.16; Венета Спасова Джаджарова - общ София, гр.Бухово; Вихра Боянова Щпрапульова - гр.София, ж.к „Разсадника; Любчо Георгиев Пачаръзов - гр.София, ж.к."Връбница 1" №529, вх.Б, ет.9, Кирил Миланов Милошов - гр.София, ж.к."Младост 1" № 81, бл.Б, ет.6, ет.95; Калин Василев Стоев - гр.София, ж.к „Красна поляна" II част № 209, вх.А, ет.3, ап.5; Детелина Йорданова Петрова - гр.Кюстендил, ж.к „Бузлуджа" 96, вх.4, ап.66; Йордан Евтимов Мантарков - гр.Сапарева баня, ул."Плиска" №50, че със Заповед № РД - 08 - 397 от 12.09.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с номер 023005, местност "Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 13.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

-          Минимална  озеленена  площ - 20%

С цел изграждане на  „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложите Георги Илиев Шиков, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

С Решение № 5 от  04.09.2017 година, точка І - 4, взето по Протокол № 5 / 04.09.2017 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 3.114 дка. от поземлен имот с номер 023005, местност „Прогоно" по картата на възстановената собственост на землището с.Овчарци, община Сапарева баня, земеделска земя, шеста категория, неполивна.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.