Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-20/23.06.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ХV-3093, кв.114 по рег. план на гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ 


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-20/23.06.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-3093, кв.114 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.716 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм., с Възложител Надя Йорданова Джоргова - Калвина.