Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 23/ 06.07.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение (ПР) в обхвата на УПИ,

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2017 година Заповед № РД - 00 - 23 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX - 449, кв.62 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.192 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Денка Йорданова Кушвалиева и Виолета Йорданова Болюклийска - Ангелова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.