Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-12/07.04.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект(ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХІІ-2883 – „За обществено обслужване”, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/07.04.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2883 - „За обществено обслужване", кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.83 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2883 - „За обществено обслужване", кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.83 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на четири самостоятелни урегулирани поземлини имота, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1054 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1055 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1056 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1057 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

без промяна на установената рекреационна устройствена зона предназначена за курорт и допълващи го дейност - Ок, с Възложител Иванка Любенова Нинова - Метаниева.