Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-11/23.03.2017г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІІ-2712, кв.106 по рег.план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.743

 

    Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-11/23.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-2712, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.743 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-2713, 2715, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.742 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня третиращ, както следва:

 

1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-2712 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-2713, 2715, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.743 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

2. Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-2712, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.743 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Димитринка Иванова Ангелкова.