Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД–08–607/20.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП)

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Екатерина Димитрова Джоргова, с адрес: гр.Перник, кв."Проучване" № 3, вх.Б, ет.01, ап.161, че със Заповед № РД - 08 - 607 от 20.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.27.52, местност „Ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - строителство - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:
- Плътност на застрояване - 50 %
- Интензивност на застрояване Кинт - 1.6
- Етажност /Височина/ - 1 - 4 / 3.00 м. - 12.50 м. /
- Минимална озеленена площ - 40 %
с цел строителство на „Две сгради за обществено обслужване с предназначение - „Офис сгради", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Димитър Костадинов Мутавджийски, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.
С Решение № 5 от 25.11.2016 година, точка І - 1, взето по Протокол № 5 / 25.11.2016 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 4091 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сапарева баня земеделска земя, шеста категория, неполивна.
На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.