НовиниПринтирай

15 домашни помощници и 15 социални асистенти се грижат за 60 човека

15 домашни помощници и 15 социални асистенти ще обслужват общо 60 потребители за периода от 01.03.2011 година до 29.02.2012 година в община Сапарева баня. Те ще полагат грижи за удовлетворяване на специфичните потребности на всеки един потребител, за целенасоченото организиране на свободното му време и повишаването на социалната му активност.

В община Сапарева баня стартираха дейностите по проект: BG051PO001-5.2.-07-0217-C-0001 «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности «Социален асистент» и «Домашен помощник» в община Сапарева баня". Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 171 290.63 лв. Финансирането на проекта е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3. Проектът e с продължителност 14 месеца. Услугите „Социален асистент „ и „Домашен помощник" се реализират в населените места на община Сапарева баня.

Целевата група по проекта са лица и деца с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот. Самотно живеещи хора, който не са в състояние сами да организират бита си и да подържат хигиената в дома си. От тук е продиктувана и основната цел на проекта подобряване качеството на живот на тази група от хора, като се създават условия за упражняване на правото им на независимост и социално включване.
Чрез дейностите включени по проекта се цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване, посредством предоставяне на подходяща социална услуга в семейна среда.

Домашните помощници ще се грижат за текущото почистване на дома на обгрижваното лице, ще помагат за приготвяне или доставяне на храна, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на съответното обгрижвано лице.

Социалните асистенти ще оказват помощ при общуване и поддържане на социални контакти, ще организират развлечения и занимания в дома на потребителя и извън него - чествания на празници, четене на ежедневници и книги, придружаване на разходка, посещения на църква. Ще съдействат на съответното лице при изготвяне и подаване на документи до институции, при снабдяване с помощни материали, при настаняване в болница, проследяване приема на лекарства и придружаване до личен лекар, при необходимост.

Проектът е предпоставка за разширяване на териториалния обхват на социалните услуги в община Сапарева баня. Също така и за създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги.

Успешното изпълнение на проекта ще благоприятства подобряването на качеството на живот, намаляването на социалната изолация и в последствие ще подобри участието на хората в неравностойно положение в обществения живот.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане».