Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление до засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за обект: „Ремонт и модернизация на ДГ „Св.Анна”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, филиал с.Овчарци и филиал с.Ресилово

              Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за обект „Ремонт и модернизация на ДГ „Св.Анна", гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, филиал с.Овчарци и филиал с.Ресилово, находящи се както следва: ДГ"Света Анна", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - За детска градина, кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; ДГ „Света Анна" филиал с.Овчарци, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ - За детска заведение, кв.4а по регулационния на с.Овчарци, община Сапарева баня  и филиал ДГ „Св. Анна" с.Ресилово, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII, кв.56 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

          Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 18.10.2016 година