Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-34/12.10.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват УПИ, парцели Х-125, УПИ, ІХ-124 и УПИ, VІІІ-123, кв.87 по рег. план на гр. Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-34/12.10.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-125, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-124 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-123, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.425, 65365.601.423 и 65365.601.424 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, и  установяване на свързано допълващо застрояване между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-125, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-124, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-123, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.425, 65365.601.423 и 65365.601.424 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Васил Стоянов Георгиев и Татяна Стоянова Петрова.