Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 29/21.09.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел V, кв.1 по регулационния план на с.Паничище

О Б Я В Л Е Н И Е

 

    На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 21.09.2016 година Заповед № РД – 00 – 29 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.1 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, третиращ разделянето му на три самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера: V, VIII, IX, кв.1 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня без промяна на установената рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок., с Възложител „Табак Трейдинг” ООД

 

 

   Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.