Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-337/28.07.2016 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.32.42, местност „Горнио герен” ,гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

   Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Бойко Видинов Бачев, Искра Борисова Андреева, Райна Стоилова Стубева, Марияна Стоилова Искровска, Пламен Стоянов Стоянов и Кристина Иванова Стоянова, че със Заповед № РД-08-337/28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.42, местност „Горнио герен” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          - Плътност  на  застрояване – П застр. - 50 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт 1.6

                          - Етажност /Височина/ - 1 –  4  /3.00 м. – 12.50 м./

                           - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

 

с цел изграждане на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Семеен хотел”, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Емилия Миткова Петрова, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.50 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

С Решение  №3, точка І-3, взето по Протокол №3 от 21.07.2016 година на Комисията  за земеделски земи е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти и утвърдено трасе. 

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.