Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповeд № РД-00-16 / 17.05.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, с идент. 65365.35.181 и поземлен имот 65365.35.210 , гр.Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-16/ 17.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №112 /11.03.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на Урегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.35.181 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, местност „Под Ридо”, за който е извършена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  с Решение №4/1/ от 16.05.2014 год. на комисията по чл.17, ал.1т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” Кюстендил и поземлен имот  65365.35.210 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.35.181 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата му имотна граница, с възложител „АКОД 15” ЕООД.  

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.