Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 17/23.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХV - 410, кв.20 по регулационния план на с.Овчарци

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановенa на 23.03.2016 година Заповед № РД – 00 – 17 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 410, кв.20 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, с Възложител Славянка Любенова Иванова.

 

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.