Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД –08 –153 от 13.04.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на /ПЗ/ в УПИ, парцел III – 3146 „За обществено обслужване”, кв.124

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс /АПК/ съобщава Eлена Станкева Младенова, с адрес: гр.Дупница, ж.к „Бистрица”№ 3, вх.Б, ет.23 и Петър Стефанов Панев, с адрес: община Несебър, с.Кошарица, ул.”Искър” – В – 3 „Чолакова чешма” № 1010, че със Заповед № РД – 08 – 153 от 13.04.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ одобрени със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня; частично изменена със Заповед № 808 от 18.12.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня и изменена със Заповед № 722 от 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III – 3146 „За обществено обслужване”, кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1152 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ както следва:

-         Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III – 3146 „За обществено обслужване”, кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1152 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

                  - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер III – 3146, кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.602.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му за „Обществено обслужване”;

                  - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер IХ – 3146, кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.602.1208 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му за „Обществено обслужване”;

-     Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ осигуряващ възможност за изграждане на „Сгради за обществено обслужване” в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер III – 3146 „За обществено обслужване”, кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.602.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и изграждане на „Сгради за обществено обслужване” в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер IХ – 3146 „За обществено обслужване”, кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.602.1208 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.,съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Димитър Христов Джоргов и Костадин Христов Джоргов,

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.