Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-00-9/ 23.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ парцел ХІІІ-1421, кв.10 и УПИ, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 по плана на гр.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД- 00- 9/ 23.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421, кв.10 по регулационния план на гр.Сапарева баня, който е част от поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.906 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София,  третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.902 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Сашка Василева Джоргова – Спасова и Мариана Василева Пеянина.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.