Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Решение №15 oт Протокол №5/29.04.2015 година на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване на проект на /ПУП/ - /ПП/ за външно електрозахранване - средно напрежение на „Малкоетажна жилищна сграда”

О Б Я В Л Е Н И Е


     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,  Община  Сапарева баня съобщава за поставено на 08.06.2015 година Решение №15, взето по Протокол №5/29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване  - средно напрежение на обект „Малкоетажна жилищна сграда", предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор   65365.24.60 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК - гр.София, в следния териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 65365.24.60 и 65365.43.208 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Райна Георгиева Пешева, Димитър Кирилов Вучков и Георги Кирилов Вучков.

 

   Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.