Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 21/ 27.05.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват на УПИ, представляващ парцел LХІ – 472, кв.74 по рег. план на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Заповед № РД - 00 - 21 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХІ - 472, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.108, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Виолета Райчева Илиева

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.