Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Заповед №РД-00-17/17.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват улица с осови точки 304 – 305 – 306 – 307 по плана на гр.Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/17.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)    в обхват улица с осови точки 304 - 305 - 306 - 307 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601854 по КК на гр.Сапарева баня и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 264, ХV - 263, ХІV - 262, ХІІІ-258, кв.79 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№№65365.601.546, 65365.601.545, 65365.601.544, 65365.601.542 и 65365.601.539 по КК  на гр.Сапарева баня, третиращ   изменение на уличната регулационна линия на улица с осови точки 304 - 305 - 306 - 307 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601.854 по КК на гр.Сапарева баня към УПИ, представляващи парцели  І - 264, ХV - 263, ХІV - 262, ХІІІ-258, кв.79 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№№65365.601.546, 65365.601.545, 65365.601.544, 65365.601.542 и 65365.601.539 по КК  на гр.Сапарева баня, съгласно изготвена скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.