Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 19/19.05.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват на поземлен имот с идент. № 65365.32.1297, местност „Света вода

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.05.2015 година Заповед № РД - 00 - 19 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхват на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.1297, местност „Света вода", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител „КАРИВЕ" ЕООД

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/