Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-43/ 17.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-43/ 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV-1377, V-1378, ХVІ-1376 и ХVІІ-1375 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.885, 65365.602.888, 65365.602.886 и 65365.602.882 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешноегулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-1378 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на  поземлен  имот с идентификатор 65365.602.886, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран  поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-1376 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.886., поставяне в съответствие новата вътрешно - регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-1375 кв.9  по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.886 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както и промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Емил Иванов Челенков.