НовиниПринтирай

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Сапарева баня за 2015г.

 

Проект !

Годишен план за паша

на мерите и пасищата в община Сапарева баня за 2015г.

 

 

І. ОСНОВАНИЕ

Настоящия годишен план за паша за 2015 г., се разработва на основание чл. 37о,

ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от

Общинския съвет.

 

ІІ. ОБХВАТ

 

Годишния план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите, пасищата и пасища с храсти с площа в декари по землищата на населените места на територията на община Сaпарева баня /Приложение № 1/, при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл.37и, ал.11, т.2 от ЗСПЗЗ.

 

ІІІ. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата - публична общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

 

ІV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПЛАНА

Кметът на община Сапарева баня:

1. Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;

2. Изисква от кметовете по населените места спазване на правилата по отношение ползването на мерите и пасищата за съотвентото землище.

 

Старши експерт „СГСЕ" при Община Сапарева баня:

1. Ежегодно изготвя списък с площа в декари на общинските пасищата, мерите

и пасища с храсти разпределени по землища;

2. Отговаря за актуализацията на годишния план;

3. Съдейства и подпомага на кметовете и кметските наместници по изпълнение

на плана;

4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове.

 

V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Правилата за ползване на пасищата и мерите на територията на община Сапарева баня включват:

            1. При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват и Условията за

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със ЗАПОВЕД № РД 09-990/23.12. 2009 година на Министъра на земеделието и храните;

2. Перспективен експлоатационен план за паша;

3. Правила за определяне начина на разпределение на мерите и пасищата за

общо и индивидуално ползване;

 4. Ветеринарна профилактика;

 5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия,

наторяване, временни ограждения;

6. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

7. Построяване на навеси;

8. Охрана;

9. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографските, почвени, климатични и други физически условия и развитие на животновъдството на територията на общината;

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасищата и мерите

за 2015 година Общинска администрация Сапарева баня взаимодейства с: ОС „Земеделие" Сапарева баня, кметовете по населените места и Ветеринарния лекар отговарящ за общината.

 

 

Изготвил:

Жасмина Джоргова - ст. експерт „СГСЕ"