Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.11.2014 г./петък/ от 10.15 часа

 

    Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 Редовно заседание на ОбС на 28.11.2014 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 

 

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на предложения за осъществяване на дейността за Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2015 г.Изх.№ Д-152/20.11.2014 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промени в Годишна програма за управление на имоти-общинска собственост за 2014 г.Изх.№ Д-150/18.11.2014 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице чрез продажбата на дела на Общината.Изх.№ З-1351-1/19.11.2014 г.

 

 

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.Изх.№ Д-153/20.11.2014 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Именуване на улици от плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-151/19.11.2014 г.

 

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.58.270, местност „До Джерман", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-10-195/16.05.2013 г. на Началник на СГКК-Кюстендил.Изх.№ З-1384-1/19.11.2014 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.58.288, местност „До Джерман", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-10-195/16.05.2013 г. на Началник на СГКК-Кюстендил.Изх.№ З-1385-1/19.11.2014 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.58.289, местност „До Джерман", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-10-195/16.05.2013 г. на Началник на СГКК-Кюстендил.Изх.№ З-1386-1/19.11.2014 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.58.272, местност „Вадите", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-10-195/16.05.2013 г. на Началник на СГКК-Кюстендил.Изх.№ З-1387-1/19.11.2014 г.

 

10 .Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-194-4/11.11.2014 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2230-1/20.10.2014 г.

 

12. Други

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/