Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за Заповед № РД – 00 – 36 / 11.11.2014 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) с обхват УПИ, представляващ парцел ХІV - 3022, кв.117 по регулационния план на гр.Сапарев

О Б Я В Л Е Н И Е

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 36 / 11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) с обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV - 3022, кв.117 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.790 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Янка Тошкова Михалкова

    Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 14.11.2014 г.

     Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.