НовиниПринтирай

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПРОЕКТИТЕ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ”

 

ТЕМА

Областен информационен център - Кюстендил организира фотоконкурс на тема: „Европроектите в област Кюстендил". Фотоконкурсът е част от инициатива  „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", организирана от Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ) за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС. Целта на конкурса е да се покажат и популяризират резултати, постигнати по европейски проекти в периода 2007 - 2013 г. на територията на област Кюстендил.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат лица над 16 годишна възраст. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

 

ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник може да участва с до три дигитални снимки, които отразяват резултати от дейности (обекти, събития, услуги и др.) по проекти в Кюстендилска област, финансирани с помощта на средства по линия на европейските фондове през програмен период 2007-2013 г. За участие в конкурса е необходимо фотографиите да бъдат придружени от попълнени формуляр за участие и декларация за авторски права, приложени към настоящия регламент.

Във формуляра за участие е необходимо участниците да посочат заглавие/ послание на снимката, място, където е заснета, както и информация за проекта (снимка на информационна табела, наименование на проекта). 

Технически изисквания: Снимките трябва да бъдат във формат  JPEG, TIFF и PNG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi).

Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, които са силно ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи.

 

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването ще се осъществи тричленно жури, съставено от фотографи. Заедно с това ще протече и гласуване във фейсбук страницата на ОИЦ - Кюстендил.

Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

 

НАГРАДЕН ФОНД

Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място, ще получи таблет, а класираният на второ място - раница за лаптоп. Победителят в гласуването във фейсбук ще получи фотоапарат. Предвидени са и много поощрителни награди.

 

ПРИДРУЖАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фотографиите, придружени от формуляра за участие и декларация за авторски права, се изпращат на e-mail адрес на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил: oic.kyustendil@eufunds.bg

Срокът за изпращане и получаване на снимки е до 21 ноември 2014 г. включително.

Срокът за гласуване на фейсбук страницата на Областен информационен център Кюстендил и за оценка на получените фотографии от журито е от 22 ноември 2014 г. до 26 ноември 2014 г.

Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Областен информационен център Кюстендил, както и на интернет портала на Структурните фондове на ЕС в Р.България: www.eufunds.bg.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки може да участва с до 3 снимки в рамките на посочения срок, придружени от попълнен формуляр за участие и декларация за авторски права. За участниците от 16 до 18 годишна възраст се изисква съгласие от страна на родители/ настойници, което задължително се отбелязва във формуляра за участие, както и в декларацията за авторските права. Снимките трябва да отговарят на темата на конкурса и да са с необходимото фотографско качество. Извън тази бройка допълнително може да изпратите снимки на табелите на избраните от Вас проекти - тяхната цел е изцяло информативна. Те не участват в оценяването.

Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. За тази цел участникът в конкурса попълва и подписва декларация, че е носител на авторските права на фотографията, с която участва и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица.

С попълването на декларацията за авторско право участникът във фотоконкурса  дава изричното си съгласие изпратените от него фотографии да бъдат използвани в дейността на ОИЦ - Кюстендил при изготвяне на рекламни и информационни материали, включване в изложби и презентации и т.н. без да предявява допълнителни претенции. Участниците дават съгласието си организаторът да публикува имената им, като автори на снимките.

Не се предоставя паричната равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.

 

ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА

С изпращането на фотографиите и попълнените коректно формуляр за участие и декларация за авторски права, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.